سرویس و تعمیر پنکه رومیزی معمولی و پنکه سقفی

پنکه ها از نظر طراحی ظاهری متنوع هستند ولی ساختمان داخلی و اساس کار آن ها مشابه هم است.

قسمت های مهم پنکه رومیزی عبارتند از:

۱- موتور که معولا”از نوع تکفاز با خازن راه انداز می باشد.

۲- پره های خنک کننده (پروانه ).

۳- نگهدارنده پره ها

۴- شبکه سیمی (محافظ پره ها) .

۵- پایه.

۶- صفحه کلید.

۷- کلید ساعتی (تایمر ).

خصوصیات موتور پنکه- موتور پنکه از نوع آسنکرون می باشد.ولی آسنکرون طراحی شده در پنکه کمی پیچیده به نظر می رسد.همانطور که می دانیم هر گاه سر راه موتور یا یکی از سیم پیچ ها از سیم پیچ های دیگری نیز استفاده شود سرعت موتور بنا به قرار گرفتن تعداد سیم پیچ ها در مدار تغییر می کند.در پنکه برای بدست آوردن دور های مختلف  از این خاصیت استفاده می شود.هر گاه سیم پیچی با موتور سری نباشد حد اکثر قدرت وسرعت نتیجه می شود وبا استفاده از سیم پیچ اول ودوم ولتاژ کم وکمتر می شود.ونهایتا” سرعت تغییر می کند.( نقشه دیاگرام موتور )

کلید ساعتی ( تایمر پنکه)-از این وسیله جهت کنترل اتو ماتیک زمان کار دستگاه استفاده می شود. تایمر پنکه را معولا”از نوع مکانیکی انتخاب می کنند.با حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت فنر جمع شده ( کوک شده ) ومدتی که طول می کشد تافنر به حالت اولیه خود باز گردد، کنتاکت های تایمر در حالت بسته بوده وپس از پایان فرمان مذکور ،باقطع ارتباط کنتاکت ها ، فاز موتور قطع شده وپنکه خاموش می شود.

مدار الکتریکی پنکه رومیزی :

پنکه سقفی-

موتور پنکه سقفی نیز از نوع آسنکرون با خازن راه انداز می باشد. به منظور ایجاد سرعت های گوناگون از سیم پیچ های سری با موتور در مجموعه ای بنام کلید گردان پنکه سقفی استفاده می شود. (شکل زیر) با چرخش سلکتور ، سیم پیچ های مختلفی در مدار سری قرار می گیرد که باعث کم شدن ولتاژ ونهایتا”سرعت چرخش پنکه می شود.

عیب یابی و تعمیر پنکه رومیزی :

عیب۱-پنکه روشن نمی شود.

علت۱-پریز برق ندارد.

رفع عیب۱- بوسیله ولتمتر از وجود ولتاژ درپریز اطمینان حاصل نمایید. در صورت عدم ولتاژ مشکل را بررسی ورفع کنید.

عیب۲- پنکه روشن نمی شود.

علت ۲-دوشاخه یا سیم رابط خراب شده .

رفع عیب۲-دوشاخه وسیم رابط را بوسیله اهم متر تست نمایید واز آن جا که معمولا” دوشاخه از نوع پرسی است ، مشکل از هر کدام که باشدناچارید آن ها را تعویض نمایید.

عیب۳-پنکه روشن نمی شود.

علت۳- تایمر خراب است.

رفع عیب ۳- پنکه را از برق خارج نموده (در صورتی که دارای تایمر باشد.) وتایمر را بوسیله اهم متر تست نمایید.برای انجام این آزمایش ، سیم های رابط تایمر را از آن جدا وبه اهم متر متصل نمایید. اگر با حرکت ولوم کنتاکت ها متصل وبا حرکت ولوم در جهت خاموش تایمر ارتباط کنتاکت ها قطع شود کلید تایمر سالم است ونمی تواند عیب از تایمر باشد.واگر تایمر در تست با اهم متر خلاف موارد مذکور را نشا ن داد ،آ ن را تعویض نمایید.

عیب۴- پنکه روشن نمی شود.

علت ۴- فاز متصله به صفحه کلید قطع شده.

رفع عیب ۴- در حالی که پنکه از برق خارج شده اتصال سیم فاز را از دوشاخه یا ترمینال ورودی به صفحه کلید کنترل نمایید. در صورت قطع شدگی ناچارید اتصال را تجدید نمایید.

عیب ۵-پنکه روشن نمی شود.

علت ۵-موتور کاملا” سوخته است .

رفع عیب ۵- اگر موتور در حالت نیم سوز باشد با اتصال به برق آمپر کشی نموده وصدای هوم می دهد اما براه نمی افتد ولی در صورت سوختگی کامل ، با داشتن ولتاژ نیز هیچ عکس العملی بروز نمی دهد. گاها”با اتصال موتور های کاملا” سوخته به شبکه اتصال کوتاه رخ می دهد.

عیب۶ – موتور صدای هوم می کند اما راه نمی افتد.

علت ۶- خازن راه انداز خراب است.

رفع عیب ۶- بر اساس روش های مذکور در مبحث خازن ها ، خازن را تست نموده واگر معیوب است آن را تعویض نمایید.

عیب۷- موتور صدای هوم می کند اما براه نمی افتد.

علت ۷-بوش ها خراب شده اند.

رفع عیب۷- اگر بوش ها خراب شوند بطور معمول پنکه دچار این عارضه می گردد.که با زدن کلید ۱و۲ در حرکت مشکل داشته اما با کلید ۳ (سرعت زیاد ) به سبب ولتاژ زیادی که به آن می رسد حرکت می کند.در اکثر پنکه های رومیزی به هنگام گشاد شدگی بوش این حالت دیده می شود.که ناچارا” می بایست نسبت به تعویض بوش ها اقدام نمایید.

عیب۸- موتور صدای هوم می کند اما براه نمی افتد .

علت ۸- موتور نیم سوز شده است .

رفع عیب۸- با مراجعه به مشخصات یک موتور سالم وسپس با اهم گیری از سیم پیچ ها می توان تشخیص داد که میزان آسیب دیدگی سیم پیچ ها تاچه حدودی است.درصورت بالا بودن این در صد (آسیب دیدگی ) می بایست استاتور سیم پیچی یا تعویض شود .

عیب۹- لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است.

علت۹- بوش ها گشاد شده اند.

رفع عیب ۹- پروانه خنک کننده ونگهدارنده آن را از محور موتور جدا سازید وسپس محور را به طرف پاین وبالا ویا چپ وراست حرکت دهید. حتی حرکت جزئی محور در سمت های مذکور مربوط به خرابی بوش ها بوده وعیب مذکور بوجود می آید. بوش ها را تعویض نمایید تا عیب بر طرف شود.

عیب۱۰- لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است .

علت ۱۰- پر وانه تاب بر داشته .

رفع عیب ۱۰- براثر برخورد اشیا با پروانه در حال کار ، گاها”این مشکل بوجود می آید.برطرف نمودن تاب پروانه نیاز به تبحر وتخصص فراوان دارد، از این رو پیشنهاد می شود پروانه معیوب را تعویض نمایید. (تنها پروانه های فلزی می توانند دچار مشکل مذکور شوند.).

عیب۱۱- لرزش پنکه به هنگام  کار زیاد است.

علت۱۱- محور روتور تاب دارد.

رفع عیب۱۱- روتور را از موتور جدا نموده وبه سه نظام ماشین تراش بندید.با روشن شدن ماشین تاب احتمالی به وضوح دیده می شود.روتور معیوب را تعویض نمایید زیرا بر طرف نمودن تاب محور که در اثر برخورد با شیئ سخت ویا پرت شدن روتور بر روی زمین ایجاد می شود ، براحتی برطرف نخواهد شد.

عیب۱۲- پنکه بسیار داغ می شود.

رفع عیب۱۲- داغ شدن بیش از حد موتور ، به سبب نیم سوز بودن سیم پیچ ها است که باید استاتور را تعویض نمود. البته عیوبی مانند خرابی خازن یا گشادی بوش ها نیز منجر به داغ شدن موتور می شود.اما عیوب مذکور قبل از آن که بصورت عیب ۱۲ به چشم آیند به شکل عیوب ۶و ۹ دیده می شوند.

عیب یابی وتعمیر پنکه سقفی :

عیب۱- پنکه روشن نمی شود.

علت ۱- برق مدار اصلی قطع است

رفع عیب۱- کلید را در حالت ۱ قرار داده و بوسیله ولت متر از رسیدن برق به موتور مطمئن شوید .اگر به موتور آسنکرون ولتاژ نمی رسد علت می تواند از قطع شدن فاز کلید پنکه ویا نول موتور باشد .اگر فاز وارد کلید شده به موتور نیز فاز می رسد،نول قطع شده وبالعکس .

عیب۲- پنکه روشن نمی شود.

علت ۲- موتور کاملا” سوخته است .

رفع عیب۲- اگر اهم سیم پیچ های پنکه سقفی را در اختیار دارید می توانید بااهم گیری به سوخته بودن موتور پی ببرید .البته موتور کاملا”سوخته علایم دیگری نیز دارد .اولا” سیم های خروجی از موتور با بدنه در حالت اتصال (اتصال بدنه ) هستند دوما” با باز شدن درپوش های موتور روءیت سیم پیچ ها سوخته بودنشان قطعا”قابل تشخیص خواهد بود.

عیب۳- موتور صدای هوم داده اما حرکت نمی کند.

علت ۳-یاتاقان ها گریپاژ هستند

رفع عیب۳- برق پنکه را قطع نموده وبا دست آن را در حالی که به سقف آویزان است بچرخانید اگر در مقابل شما مقاومت کرد ویا به سختی چرخید، یاتاقان ها خراب هستند ومی بایست تعویض شوند.

عیب۴- موتور صدای هوم داده اما حرکت نمی کند.

علت ۴- سیم پیچ اصلی یا راه انداز سوخته است .

رفع عیب۴- رجوع شود به عیب ۲- .

عیب۵- موتور صدای هوم می کند اما حرکت نمی کند.

علت ۵- یکی از سیم پیچ های اصلی یا کمکی قطع شده است.

رفع عیب۵- بوسیله اهم متر صحت اتصالات دو سیم پیچ را بر رسی نمایید. معمولا”سیم پیچ ها در محلی که سر بندی صورت گرفته ، دچار مشکل مذکور می شوند.اگر یکی از سیم پیچ ها قطع شده باشد ،ناچارا” می بایست در پوش های پنکه باز شده ومحل قطع ترمیم گردد.

عیب۶- پنکه به هنگام قرار گرفتن سلکتور بر روی شماره ۵،۴،۳،۲ صفحه کلید حرکت نمی کند وتنها بر روی موقعیت ۱ راه می افتد .

علت۶- با رجوع به شکل صفحه کلید پنکه  به وضوح دیده می شود که موقعیت ۱  در واقع خروج مستقیم فاز از کلید پنکه است واز آن جا که در سایر حالت ها فاز خروجی نداریم نتیجه می شود که سیم پیچ های صفحه کلید کاملا”سوخته است.

رفع عیب۶- سیم پیچ ها را تجدید نمایید . از آن جایی که به سبب نازک بودن سیم وبالا بودن تعداد دور ، تجدید سیم پیچی قدری مشکل است معمولا” صفحه کلید تعویض می شود.

عیب۷- صدای پنکه در حال کار بسیار زیاد است.

علت ۷- موتور دارای مشکل مکانیکی است

رفع عیب۷- اگر با قطع برق صدای پنکه به تدریج کاهش یابد، بلبرینگ ها نیاز به تعویض یا گریسکاری دارد .

عیب۸- صدای پنکه در حال کار بسیار زیاد است

علت ۸- موتور دارای مشکل الکتریکی است .

رفع عیب۸- اگر با قطع برق بلادرنگ صدای پنکه قطع گردد مشکل از نوع الکتریکی است وبا تجدید سیم پیچی پنکه برطرف می گردد.

این نوشته در آموزش, پنكه, روش های تعمیر لوازم خانگی, روش های نگهداری لوازم خانگی, سرويس لوازم برقي, محصولات ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
این مطلب 37,272 بار نمایش داده شده

22 Responses to سرویس و تعمیر پنکه رومیزی معمولی و پنکه سقفی

 1. همایون می‌گوید:

  سلام
  من یک پنکه پایه بلند مارک پارس خزر دارم چگونه می توانم دور چرخش موتور را کمت کنم تا صدای ان کم شود آیا با یک دیمر مخصوص کم کردن نور چراغ می توانم ؟

 2. navid66 می‌گوید:

  سلام من یه پنکه از اون قدیمیا دارم کوچیکه دو سرعته توش یه ترانس هم داره از ترانسش سه سر امده بیرون خازن راه اندازشو عوض کردم قبلی ۳۵۰ ولت ۱ میکرو بود الان ۴۰۰ ولت انداختم با ظرفیت ۱ میکرو فاراد البته اینم بگم یکی از سیمهای ترانس وصل نبود نمیدونم کار نمیکنه میخواستم ببینم به خاطره تغییر ولتاژ خازنش چون صدای کمی هوم میده ولی زورش نمیاد بچرخه.

 3. محسن می‌گوید:

  سلام
  با تشکر از فایلهای آموزشی و کاربردی شما.
  ۱ پنکه رومیزی کنترلی دارم که وقتی میزنی به برق یا کار نمیکنه یا اینکه بدون زدن هیچ کلیدی بصورت خودکار نیم سیکل می فرسته به موتور که باعٍث میشه پروانه سرجای خودش فقط کمی بلرزه.
  ممنون میشم برای تعمیرش بهم کمک کنید.عیبش از کجاست؟

 4. اسماعیل می‌گوید:

  یک تعمرکار هستم با ۳۵ سال سابقه

  • jafar می‌گوید:

   سلام
   ضربه گیر و میله بالای پنکه سقفی رو گم کردم
   از کجا میتونم پیدا کنم
   Jafar280s@yahoo.com

   • چنگیز سبیل می‌گوید:

    ضربه گیر رو لوازم الکتریکیا دارن .. اگه میله رو نداشتن میتونیین از یه لوله فلزی اب شماره دو استفاده کنین … مزیت استفاده لوله اب اینه که ارتفاع پنکه رو هم به دلخواه میتونین کم و زیاد کنین .. فقط کافیه دوسر لوله رو با مته سوراخ کنی و با یه اسپری رنگ سفید رنگش کنی

 5. مجید می‌گوید:

  سلام .روش سیم پیچی پنکه رومیزی رو میخاستم .مثلا برا هر سرعت چند دور باید بپیچیم؟ممنون

  • چنگیز سبیل می‌گوید:

   باید دوره سیم پیچی رو ببینی ..پیچیدن سیم پیچ روتو یا استاتور کار کاملن علمی هستش .. حتی خود کسانی هم که سیم پیچی میکنن تعداد دور سیم پیچ رو نمیدونونن .. فقط با وزن کردن سیم مسی حدود تقریبی سیم رو پیدا میکنن ..ولی نکته را بگم اونم اینه که هرچه تعداد سیم کمتر باشه مقاومتش کمتر میشه .. آمپر بیشتری میکشه در نتیجه سرعت بیشتر میشه .. در صورتی که منظورت سیم پیچهای دور کند و تند منظورت باشه ..

 6. بهنام می‌گوید:

  سلام من یه پنکه دارم موتورش سوخته بود الان یک موتور نو گرفتم رنگ بندیش فرق میکنه اگه کمک کنین ممنون میشم غریبم مرسی

 7. ابراهیم می‌گوید:

  باسلام. من یک پنکه رومیزی داشتم که استاتور آن سوخت دو بار آن را عوض کردم یک بار خودم آن را عوض کردم ویک بار هم تعمیر کار ولی ولی عیب آن داغ شدن بیش از اندازه. آن است البته هر دوبار بوش های جلو. وعیب به همراه میله آن را کامل عوض کردیم ولی عیب آن که داغ شدن است پیدا نکردم. در این مورد ممنون میشوم. که راهنمایی بفرمایید.

 8. alireza می‌گوید:

  من پنکه خریدم. ولی یک مشکلی داره که خو به خود دکمه هاش خاموش میشه یا روشن می شه. یا تایمر برای خودش می زنه. سرعتش رو خودش کم و زیاد می کنه. می خواستم ببینم مشکل از کجاست و آیا راه حلی داره.

 9. فرزاد می‌گوید:

  با سلام … من پنکه مدل گاسونیک GASSONIC دارم … همانطور که میدانید ، نوع چرخش گردن این پنکه به شکل دایره ای است ! یعنی در حین حرکت به چپ و راست ، بالا و پایین هم میشود …
  میخواستم راهنمایی بفرمایید که چطور میتوانم حرکت آنرا به ١٨٠ درجه تغییر دهم ، طوری که فقط در یک زاویه خاص ، فقط به چپ و راست بزند ( مثل پنکه های قدیمی)
  و اینکه آیا اینکار را میتوانم خودم انجام دهم ؟ راستش از بیرون که پرسیدم ، هزینه زیادی میخواست …!!!
  منتظر پاسختان هستم … با سپاس

 10. سارا می‌گوید:

  سلام من یه پنکه دارم مثل مشکل اون اون آقا خود ب خود روشن میشه و مرتب پشت سر هم سرعت کم و زیاد میکنه چند بار هم کاملن از برق کشیدم ولی هیچ فایده ای نداشته باید چکار کنم؟

 11. ali می‌گوید:

  ممنون بابت وقت گذاشتن برای نوشتن مطالب خیلی خیلی مفید بود بیگ لایک

 12. ابراهیم می‌گوید:

  سلام من یه پنکه زمینی دارم صدا میده ولی نمیچرخه وقتی روشن میکنی فقط داغ میاره وازش هم کردم جای سوختگی نیست فقط خیلی داغ میاره و صدا داره حرکت نمیکنه

 13. مهدی ج می‌گوید:

  سلام من یک پنگه رو میزی پایه بلند دارم که موتورشو باز کردم تا ببینم چرا سرعت یک کار نمیکنه موتورشو که بستم حالا صدای هوم میده ولی کار نمی کنه وقتی با دست میچرخونی راه میوفته پرشو که وصل می کنم دیگه کار نمی کنه .داغ هم می‌کنه لطفا راهنمایی کنید ممنون

 14. فاطمه می‌گوید:

  سلام من یه پنکه ایستاده دارم درهنگام کارکردن میچرخید که یهو یه صدا داد و خودبه خود خاموش شد وبوی سوختگی دراومد بعدش دیگه روشن نشد.ازکجا بدونم که بعش چیشده چطوری بازش کنم تابدونم سوخته یانه.هرکاری کردم قسمت موتورش رو باز کنم نتونستم لطفا راهنمایی کنید ممنونم منتظرم.خواهش میکنم

 15. فاطمه می‌گوید:

  سلام من یه پنکه ایستاده دارم درهنگام کارکردن میچرخید که یهو یه صدا داد و خودبه خود خاموش شد وبوی سوختگی دراومد بعدش دیگه روشن نشد.ازکجا بدونم که بعش چیشده چطوری بازش کنم تابدونم سوخته یانه.هرکاری کردم قسمت موتورش رو باز کنم نتونستم لطفا راهنمایی کنید ممنونم منتظرم.خواهش میکنم.توروخدا کمک کنید

 16. مهران می‌گوید:

  سلام، من یه پنکه ایستاده دارم خازن راه اندازش سوخته،از کجا میتونم خازن راه انداز تهیه کنم؟؟ ممنون میشم کمکم کنید.

 17. علیرضا می‌گوید:

  سلام خدمت دوستان من یه پنکه سقفی دارم که قدیمی هستش به اسم امریکایی گرفتم وزن موتورش وحجم موتورش زیادوبزرگه اماکلیدنداره من مستقیم توسط دوشاخه میزنم به برق کارمیکنه اما سرعتش خیلی کمه خاستم ببینم امکان داره باکلید سرعتش بهتربشه ممنون میشم راهنماییم کنید

 18. سین می‌گوید:

  با سلام

  من یک پنکه‌ی پارس خزر دارم که وقتی گردش ۹۰ درجه را فعال می‌کنم لرزش و صدا تولید می‌کند. به نظر مشکل از کجاست؟ آیا قطعات مورد نظر برای تعمیر در بازار یافت می‌شود؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *